Advertisement

Search This Website

Thursday, September 26, 2019

NAVRATRI VECETION JAHER KARVAMA AAVEL NATHI TE BABAT OFFICIAL PRESS NOTE

Navratri Vacation sarkar Dwara aa varshe 2019 - 20 ma Jaher karel Nathi 

Social Media ma farta message sampurn khota che
Gujrat madhyamik and utchhtar madhyamik  shikshan board gandhinagar Dwara aaje press note jaher karel che matra Diwali Vacation j jaher karel che
Tʜᴇ Gᴜᴊᴀʀᴀᴛ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ᴏɴ Tʜᴜʀsᴅᴀʏ ᴄᴀɴᴄᴇʟʟᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴇɪɢʜᴛ-ᴅᴀʏ Nᴀᴠʀᴀᴛʀɪ ᴠᴀᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴɴᴏᴜɴᴄᴇᴅ ᴇᴀʀʟɪᴇʀ ғᴏʀ ᴛʜᴇ sᴛᴀᴛᴇ-ʀᴜɴ ᴏʀ ᴀғғɪʟɪᴀᴛᴇᴅ sᴄʜᴏᴏʟs ᴀɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇs ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ ᴀɴ ᴏᴘᴘᴏsɪᴛɪᴏɴ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ sᴇʟғ-ғɪɴᴀɴᴄᴇᴅ sᴄʜᴏᴏʟs.

Fᴏʀ ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴛɪᴍᴇ, ᴛʜᴇ BJP ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ʜᴀᴅ ᴅᴇᴄʟᴀʀᴇᴅ ʜᴏʟɪᴅᴀʏs ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ Nᴀᴠʀᴀᴛʀɪ ᴏɴ 'ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴅᴇᴍᴀɴᴅ', ʟᴀsᴛ ʏᴇᴀʀ. Tʜɪs ʏᴇᴀʀ ᴀs ᴡᴇʟʟ, ᴛʜᴇ sᴛᴀᴛᴇ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ʜᴀᴅ ᴀɴɴᴏᴜɴᴄᴇᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴀɴ ᴇɪɢʜᴛ-ᴅᴀʏ ᴠᴀᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɢɪᴠᴇɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ Sᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ③⓪ ᴀɴᴅ Oᴄᴛᴏʙᴇʀ ⑦. Hᴏᴡᴇᴠᴇʀ, ᴀғᴛᴇʀ ᴛᴀᴋɪɴɢ ɪɴᴛᴏ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜᴇ ᴠɪᴇᴡs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴏғ sᴇᴠᴇʀᴀʟ sᴄʜᴏᴏʟs ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇʀᴇ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴄɪsɪᴏɴ ᴛᴏ ɢɪᴠɪɴɢ ᴠᴀᴄᴀᴛɪᴏɴ, ᴛʜᴇ sᴛᴀᴛᴇ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ɪᴛs ᴄᴀʙɪɴᴇᴛ ᴍᴇᴇᴛɪɴɢ ᴏɴ Tʜᴜʀsᴅᴀʏ, ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ᴛᴏ sᴄʀᴀᴘ ᴛʜᴇ ʜᴏʟɪᴅᴀʏs ᴇᴀʀʟɪᴇʀ ᴀɴɴᴏᴜɴᴄᴇᴅ ғᴏʀ ᴛʜᴇ sᴄʜᴏᴏʟs ᴀɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ Gᴜᴊᴀʀᴀᴛ ʙᴏᴀʀᴅ.Navratri Vacation sarkar Dwara aa varshe 2019 - 20 ma Jaher karel Nathi 

When the eight-day Navratri vacations were announced for the first time last year, many private schools had expressed their apprehensions stating that the move would adversely affect the studies of students, especially those appearing for Class X and XII board exams. However, the vacation was not applicable to the schools affiliated to the CBSE, the ICSE or other boards.

Many self-financed schools affiliated to the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) had also defied the state government order and continued with their academic calendar last year.

Dipak Rajyaguru, president of the Federation of Self-Financed Schools in Gujarat, welcomed the state cabinet's decision, saying that such a vacation was not needed in the first place.

Ever since the Navratri vacation was declared last year, we have been asking the state government to withdraw its decision, as we felt that it will affect the studies. Though the vacation finally came into effect, as many as 400 private schools in Surat district alone, had stuck to their academic schedule and did not take vacation," he said.Social Media ma farta message sampurn khota che
Gujrat madhyamik and utchhtar madhyamik  shikshan board gandhinagar Dwara aaje press note jaher karel che matra Diwali Vacation j jaher karel che
Navratri Vacation sarkar Dwara aa varshe 2019 - 20 ma Jaher karel Nathi 

Social Media ma farta message sampurn khota che
Official Press note
Click here to view And read

No comments:

માત્ર તમારુ Mail ID નાખો અને મેળવો તમામ અપડેટ

Popular Posts